|
laoxseo

laoxseo's profile

View the profile of another YUDU Express Library user.

laoxseo's Profile

Username: laoxseo
First name: ບົດຄວາມທີ່ຫນ້າສົນໃຈ
Last name: ຂອງປະເທດລາວ
Location: Vientiane , Laos
Bio: ຖືໄດ້ວ່າເປັນອີກບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນຊົມເຊີຍເຖິງນ້ຳໃຈຂອງລາວ ແລະ ພ້ອມໃຈກັນອອກມາຕັ້ງແຮສແທັກ ຈົນຕິດເທຣນ Twitter ອັນດັບໜຶ່ງ. ເພາະພິມຣີ່ພາຍ ໄດ້ອອກໄປຊ່ວຍໝູ່ບ້ານເທິງພູດອຍທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງນັ້ນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ບໍ່ມີສັນຍານອິນເຕີເນັດ ຫ່າງໄກຈາກຕົວເມືອງຊຽງໃໝ່ 300 ກມ. ຕິດຕາມຂ່າວສານ ແຫລ່ງຂ່າວໃນລາວສາມາດຫາໄດ້ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ laox.
My Library: https://express.yudu.com/library/1495465/---------------------------------------------
My Home Page: https://laox.la

You can send laoxseo a message

View ຂ່າວສານປະເທດລາວ

Home | Report Abuse | Facebook | Twitter | Policies | Site Map | Contact Us